Past officers

2024

 • Chairperson: Sadao Kurohashi
 • Vice-chairperson: Yoshimasa Turuoka
 • Directors: Yusuke Miyao, Yuki Arase, Tomohide Shibata, Kotaro Funakoshi, Takashi Inui, Naoya Inoue, Naoaki Okazaki, Koichiro Yoshino, Katsuhito Sudoh, Itsumi Saito, Sanae Fujita, Akihiro Tamura, Toshiyuki Kanamaru, Chenhui Chu, Shigeki Matsubara, Mamoru Komachi, Ryoko Tokuhisa, Akiko Murakami, Ryo Nagata, Aya Ishino, Jun Suzuki
 • Auditor: Tatsuo Yamashita, Masaru Fuji
 • Editor in Chief: Yusuke Miyao

2023

 • Chairperson: Kentaro Inui
 • Vice-chairperson: Sadao Kurohashi
 • Directors: Masao Utiyama, Yusuke Miyao, Kohji Dohsaka, Hiroshi Matsuda, Tomohide Shibata, Kotaro Funakoshi, Takashi Ninomiya, Naoaki Okazaki, Yuki Arase, Katsuhito Sudoh, Masaru Fuji, Sanae Fujita, Tomoko Ohkuma, Shigeki Matsubara, Ryoko Tokuhisa, Hideto Kazawa, Akiko Murakami, Ryo Nagata, Jun Suzuki
 • Auditor: Ryo Ochitani, Tatsuo Yamashita
 • Editor in Chief: Masao Utiyama

2022

 • Chairperson: Kentaro Inui
 • Vice-chairperson: Sadao Kurohashi
 • Directors: Masao Utiyama, Yusuke Miyao, Kohji Dohsaka, Hiroshi Matsuda, Tomohide Shibata, Kotaro Funakoshi, Takashi Ninomiya, Naoaki Okazaki, Yuki Arase, Katsuhito Sudoh, Masaru Fuji, Sanae Fujita, Tomoko Ohkuma, Shigeki Matsubara, Ryoko Tokuhisa, Hideto Kazawa, Akiko Murakami, Ryo Nagata, Jun Suzuki
 • Auditor: Ryo Ochitani, Tatsuo Yamashita
 • Editor in Chief: Masao Utiyama

2021

 • Chairperson: Manabu Okumura
 • Vice-chairperson: Kentaro Inui
 • Directors: Masao Utiyama, Hiroshi Kanayama, Hiroshi Matsuda, Hiroyuki Shinnou, Kohji Dohsaka, Yoshimasa Tsuruoka, Takashi Ninomiya, Eiji Aramaki, Yuki Arase, Tatsuo Yamashita, Masaru Fuji, Tomoko Ohkuma, Shigeki Matsubara, Ryoko Tokuhisa, Hideto Kazawa
 • Auditor: Hideki Tanaka, Ryo Ochitani
 • Editor in Chief: Masao Utiyama

2020

 • Chairperson: Manabu Okumura
 • Vice-chairperson: Kentaro Inui
 • Directors: Masao Utiyama, Hiroshi Kanayama, Hiroshi Matsuda, Hiroyuki Shinnou, Kohji Dohsaka, Yoshimasa Tsuruoka, Takashi Ninomiya, Eiji Aramaki, Yuki Arase, Tatsuo Yamashita, Masaru Fuji, Tomoko Ohkuma, Shigeki Matsubara, Ryoko Tokuhisa, Hideto Kazawa
 • Auditor: Hideki Tanaka, Ryo Ochitani
 • Editor in Chief: Masao Utiyama

2019

 • Chairperson: Satoshi Sato
 • Vice-chairperson: Manabu Okumura
 • Directors: Kentaro Inui, Sadao Kurohashi, Yusuke Miyao, Mikio Nakano, Kazuhide Yamamoto, Hiroshi Kanayama, Hiroyuki Shinnou, Shiho Ogino, Eiji Aramaki, Ryo Ochitani, Tatsuo Yamashita, Kazunori Komatani, Yoshimasa Tsuruoka
 • Auditor: Masaaki Nagata, Hideki Tanaka
 • Editor in Chief: Sadao Kurohashi

2018

 • Chairperson: Satoshi Sato
 • Vice-chairperson: Manabu Okumura
 • Directors: Kentaro Inui, Sadao Kurohashi, Yusuke Miyao, Mikio Nakano, Kazuhide Yamamoto, Hiroshi Kanayama, Hiroyuki Shinnou, Shiho Ogino, Eiji Aramaki, Ryo Ochitani, Tatsuo Yamashita, Kazunori Komatani, Yoshimasa Tsuruoka
 • Auditor: Masaaki Nagata, Hideki Tanaka
 • Editor in Chief: Kentaro Inui
 • Vice Editor in Chief: Sadao Kurohashi

2017

 • Chairperson: Takenobu Tokunaga
 • Vice-chairperson: Satoshi Sato
 • Directors: Manabu Okumura, Kentaro Inui, Yusuke Miyao, Tsuneaki Kato, Hideo Watanabe, Mikio Nakano, Kazuhide Yamamoto, Satoshi Sekine, Shiho Ogino, Masaaki Nagata, Ryo Ochitani, Daisuke Kawahara, Kazunori Komatani
 • Auditor: Susumu Akamine, Terumasa Ehara
 • Editor in Chief: Manabu Okumura
 • Vice Editor in Chief: Kentaro Inui

2016

 • Chairperson: Takenobu Tokunaga
 • Vice-chairperson: Satoshi Sato
 • Directors: Manabu Okumura, Kentaro Inui, Yusuke Miyao, Tsuneaki Kato, Hideo Watanabe, Mikio Nakano, Kazuhide Yamamoto, Satoshi Sekine, Shiho Ogino, Masaaki Nagata, Ryo Ochitani, Daisuke Kawahara, Kazunori Komatani
 • Auditor: Susumu Akamine, Terumasa Ehara
 • Editor in Chief: Manabu Okumura
 • Vice Editor in Chief: Kentaro Inui

2015

 • Chairperson: Eiichiro Sumita
 • Vice-chairperson: Takenobu Tokunaga
 • Directors: Satoshi Sato, Makoto Yamazaki, Akiko Aizawa, Kumiko Tanaka, Gen'ichiro Kikui, Tsuneaki Kato, Hideo Watanabe, Satoshi Sekine, Kyoko Ohara, Susumu Akamine, Masaaki Nagata, Daisuke Kawahara, Kiyoaki Shirai
 • Auditor: Noriyoshi Uratani, Daigo Taguchi
 • Editor in Chief: Satoshi Sato
 • Vice Editor in Chief: Manabu Okumura

2014

 • Chairperson: Eiichiro Sumita
 • Vice-chairperson: Takenobu Tokunaga
 • Directors: Satoshi Sato, Makoto Yamazaki, Akiko Aizawa, Kumiko Tanaka, Gen'ichiro Kikui, Tsuneaki Kato, Hideo Watanabe, Satoshi Sekine, Kyoko Ohara, Susumu Akamine, Masaaki Nagata, Daisuke Kawahara, Kiyoaki Shirai
 • Auditor: Noriyoshi Uratani, Daigo Taguchi
 • Adviser: Makoto Nagao, Hitoshi Iida, Jun'ichi Tsujii, Akira Shimazu, Hiroshi Nakagawa, Shun Ishizaki, Koiti Hasida, Hiromi Nakaiwa
 • Principal Editor in Chief: Takenobu Tokunaga
 • Editor in Chief: Satoshi Sato

2013

 • Chairperson: Hiromi Nakaiwa
 • Vice-chairperson: Eiichiro Sumita
 • Directors: Takenobu Tokunaga, Kentaro Inui, Makoto Yamazaki, Akiko Aizawa, Satoshi Sato, Gen'ichiro Kikui, Manabu Sassano, Satoshi Sekine, Kyoko Ohara, Daigo Taguchi, Susumu Akamine, Takehito Utsuro, Kiyoaki Shirai
 • Auditor: Noriyoshi Uratani, Hiroaki Saito
 • Principal Editor in Chief: Eiichiro Sumita
 • Editor in Chief: Takenobu Tokunaga

2012

 • Chairperson: Hiromi Nakaiwa
 • Vice-chairperson: Eiichiro Sumita
 • Directors: Takenobu Tokunaga, Kentaro Inui, Makoto Yamazaki, Akiko Aizawa, Satoshi Sato, Gen'ichiro Kikui, Manabu Sassano, Satoshi Sekine, Kyoko Ohara, Daigo Taguchi, Takehito Utsuro, Jun'ichi Fukumoto, Kiyoaki Shirai
 • Auditor: Noriyoshi Uratani, Hiroaki Saito
 • Principal Editor in Chief: Eiichiro Sumita
 • Editor in Chief: Takenobu Tokunaga

2011

 • Chairperson: Koiti Hasida
 • Vice-chairperson: Hiromi Nakaiwa
 • Directors: Eiichiro Sumita, Kentaro Inui, Tsunao Ogino, Satoshi Sato, Sadao Kurohashi, Manabu Sassano, Manabu Okumura, Wakako Kashino, Daigo Taguchi, Jin'ichi Murakami, Takehito Utsuro
 • Auditor: Akira Kurematsu, Hiroaki Saito
 • Principal Editor in Chief: Hiromi Nakaiwa
 • Editor in Chief: Eiichiro Sumita

2010

 • Chairperson: Koiti Hasida
 • Vice-chairperson: Hiromi Nakaiwa
 • Directors: Tsunao Ogino, Satoshi Sato, Eiichiro Sumita, Sadao Kurohashi, Manabu Okumura, Wakako Kashino, Jin'ichi Murakami, Manabu Sassano, Daigo Taguchi, Takehito Utsuro, Kentaro Inui
 • Auditor: Hiroaki Saito
 • Principal Editor in Chief: Hiromi Nakaiwa
 • Editor in Chief: Eiichiro Sumita

2009

 • Chairperson: Satoru Ikehara
 • Vice-chairperson: Koiti Hasida
 • Directors: Tsunao Ogino, Hitoshi Isahara, Hiromi Nakaiwa, Satoshi Tojo, Qing Ma, Tsuneaki Kato, Hiroaki Saito, Tatsunori Mori, Eiichiro Sumita, Sadao Kurohashi, Manabu Okumura, Wakako Kashino, Jin'ichi Murakami
 • Auditor: Akira Kurematsu, Kikuko Nishina
 • Principal Editor in Chief: Koiti Hasida
 • Editor in Chief: Hiromi Nakaiwa

2008

 • Chairperson: Satoru Ikehara
 • Vice-chairperson: Koiti Hasida
 • Directors: Tsunao Ogino, Hitoshi Isahara, Hiromi Nakaiwa, Satoshi Tojo, Qing Ma, Tsuneaki Kato, Hiroaki Saito, Tatsunori Mori, Eiichiro Sumita, Sadao Kurohashi, Manabu Okumura, Wakako Kashino, Jin'ichi Murakami
 • Auditor: Akira Kurematsu, Kikuko Nishina
 • Principal Editor in Chief: Koiti Hasida
 • Editor in Chief: Hiromi Nakaiwa

2007

 • Chairperson: Shun Ishizaki
 • Vice-chairperson: Satoru Ikehara
 • Directors: Hitoshi Isahara, Koiti Hasida, Satoshi Kinsui, Hiromi Nakaiwa, Tatsuya Kawahara, Naoyoshi Tamura, Jiro Nagase, Yoshiki Niwa, Satoshi Tojo, Qing Ma, Tsuneaki Kato, Hiroaki Saito, Tatsunori Mori
 • Auditor: Hitoshi Iida, Kikuko Nishina
 • Principal Editor in Chief: Satoru Ikehara
 • Editor in Chief: Koiti Hasida

2006

 • Chairperson: Shun Ishizaki
 • Vice-chairperson: Satoru Ikehara
 • Directors: Hitoshi Isahara, Koiti Hasida, Satoshi Kinsui, Hiromi Nakaiwa, Tatsuya Kawahara, Naoyoshi Tamura, Jiro Nagase, Yoshiki Niwa, Satoshi Tojo, Qing Ma, Tsuneaki Kato, Hiroaki Saito, Tatsunori Mori
 • Auditor: Hitoshi Iida, Kikuko Nishina
 • Principal Editor in Chief: Satoru Ikehara
 • Editor in Chief: Koiti Hasida

2005

 • Chairperson: Hiroshi Nakagawa
 • Vice-chairperson: Shun Ishizaki
 • Directors: Satoru Ikehara, Shigeru Satoh, Tsutomu Endou, Jun-ichi Aoe, Kenji Araki, Hideki Tanaka, Kikuko Nishina, Satoshi Kinsui, Hiromi Nakaiwa, Tatsuya Kawahara, Naoyoshi Tamura, Jiro Nagase, Yoshiki Niwa
 • Auditor: Terumasa Ehara, Yutaka Kusanagi
 • Principal Editor in Chief: Shun Ishizaki
 • Editor in Chief: Satoru Ikehara

2004

 • Chairperson: Hiroshi Nakagawa
 • Vice-chairperson: Shun Ishizaki
 • Directors: Satoru Ikehara, Shigeru Satoh, Tsutomu Endou, Jun-ichi Aoe, Kenji Araki, Hideki Tanaka, Kikuko Nishina, Satoshi Kinsui, Hiromi Nakaiwa, Tatsuya Kawahara, Naoyoshi Tamura, Jiro Nagase, Yoshiki Niwa
 • Auditor: Terumasa Ehara, Yutaka Kusanagi
 • Principal Editor in Chief: Shun Ishizaki
 • Editor in Chief: Satoru Ikehara

2003

 • Chairperson: Akira Shimazu
 • Vice-chairperson: Hiroshi Nakagawa
 • Directors: Takao Gunji, Shuichi Itahashi, Satoshi Sato, Yasuhiko Kato, Yoshihiko Hayashi, Takenobu Tokunaga, Shun Ishizaki, Shigeru Satoh, Tsutomu Endou, Jun-ichi Aoe, Kenji Araki, Hideki Tanaka, Kikuko Nishina
 • Auditor: Terumasa Ehara, Yutaka Kusanagi
 • Principal Editor in Chief: Hiroshi Nakagawa
 • Editor in Chief: Shun Ishizaki

2002

 • Chairperson: Akira Shimazu
 • Vice-chairperson: Hiroshi Nakagawa
 • Directors: Takao Gunji, Shuichi Itahashi, Satoshi Sato, Yasuhiko Kato, Yoshihiko Hayashi, Takenobu Tokunaga, Shun Ishizaki, Shigeru Satoh, Tsutomu Endou, Jun-ichi Aoe, Kenji Araki, Hideki Tanaka, Kikuko Nishina
 • Auditor: Terumasa Ehara, Yutaka Kusanagi
 • Principal Editor in Chief: Hiroshi Nakagawa
 • Editor in Chief: Shun Ishizaki

2001

 • Chairperson: Jun'ichi Tsujii
 • Vice-chairperson: Akira Shimazu
 • Directors: Yukinori Takubo, Satoru Ikehara, Hitoshi Isahara, Noriyoshi Uratani, Naoyuki Okada, Tetsunori Kobayashi, Koiti Hasida, Takao Gunji, Shuichi Itahashi, Satoshi Sato, Yasuhiko Kato, Yoshihiko Hayashi, Takenobu Tokunaga
 • Auditor: Akira Kurematsu, Katsuhiko Shirai
 • Principal Editor in Chief: Akira Shimazu
 • Editor in Chief: Hiroshi Nakagawa

2000

 • Chairperson: Jun'ichi Tsujii
 • Vice-chairperson: Akira Shimazu
 • Directors: Yukinori Takubo, Satoru Ikehara, Hitoshi Isahara, Noriyoshi Uratani, Naoyuki Okada, Tetsunori Kobayashi, Koiti Hasida, Takao Gunji, Shuichi Itahashi, Satoshi Sato, Yasuhiko Kato, Yoshihiko Hayashi, Takenobu Tokunaga
 • Auditor: Akira Kurematsu, Katsuhiko Shirai
 • Principal Editor in Chief: Akira Shimazu
 • Editor in Chief: Hiroshi Nakagawa

1999

 • Chairperson: Hitoshi Iida
 • Vice-chairperson: Jun'ichi Tsujii
 • Directors: Hiroshi Nakagawa, Hiroshi Nakano, Yasuhiro Katagiri, Tsunao Ogino, Satoshi Shirai, Yukinori Takubo, Satoru Ikehara, Hitoshi Isahara, Noriyoshi Uratani, Naoyuki Okada, Tetsunori Kobayashi, Koiti Hasida
 • Auditor: Akira Kurematsu, Katsuhiko Shirai
 • Principal Editor in Chief: Jun'ichi Tsujii
 • Editor in Chief: Akira Shimazu

1998

 • Chairperson: Hitoshi Iida
 • Vice-chairperson: Jun'ichi Tsujii
 • Directors: Hiroshi Nakagawa, Hiroshi Nakano, Yasuhiro Katagiri, Tsunao Ogino, Satoshi Shirai, Yukinori Takubo, Satoru Ikehara, Hitoshi Isahara, Noriyoshi Uratani, Naoyuki Okada, Tetsunori Kobayashi, Koiti Hasida
 • Auditor: Akira Kurematsu, Katsuhiko Shirai
 • Principal Editor in Chief: Jun'ichi Tsujii
 • Editor in Chief: Akira Shimazu

1997

 • Chairperson: Hozumi Tanaka
 • Vice-chairperson: Hitoshi Iida
 • Directors: Akira Kurematsu, Akira Shimazu, Terumasa Ehara, Jun'ichi Nakamura, Yuji Matsumoto, Jun'ichi Tsujii, Hiroshi Nakagawa, Hiroshi Nakano, Yasuhiro Katagiri, Tsunao Ogino, Satoshi Shirai
 • Auditor: Toshio Ishiwata, Kazuhiro Fuchi
 • Principal Editor in Chief: Akira Kurematsu
 • Editor in Chief: Jun'ichi Tsujii

1996

 • Chairperson: Hozumi Tanaka
 • Vice-chairperson: Hitoshi Iida
 • Directors: Akira Kurematsu, Akira Shimazu, Terumasa Ehara, Jun'ichi Nakamura, Yuji Matsumoto, Jun'ichi Tsujii, Hiroshi Nakagawa, Hiroshi Nakano, Yasuhiro Katagiri, Tsunao Ogino, Satoshi Shirai
 • Auditor: Toshio Ishiwata, Kazuhiro Fuchi
 • Principal Editor in Chief: Akira Kurematsu
 • Editor in Chief: Jun'ichi Tsujii

1995

 • Chairperson: Makoto Nagao
 • Vice-chairperson: Hozumi Tanaka
 • Directors: Akira Kurematsu, Akira Shimazu, Terumasa Ehara, Jun'ichi Nakamura, Yuji Matsumoto, Hitoshi Iida
 • Auditor: Toshio Ishiwata, Kazuhiro Fuchi
 • Editor in Chief: Akira Kurematsu

1994

 • Chairperson: Makoto Nagao
 • Vice-chairperson: Hozumi Tanaka
 • Directors: Akira Kurematsu, Akira Shimazu, Terumasa Ehara, Jun'ichi Nakamura, Yuji Matsumoto, Hitoshi Iida
 • Auditor: Toshio Ishiwata, Kazuhiro Fuchi
 • Editor in Chief: Akira Kurematsu