Past officers

2018

 • Chairperson: Satoshi Sato
 • Vice-chairperson: Manabu Okumura
 • Directors: Kentaro Inui, Sadao Kurohashi, Yusuke Miyao, Mikio Nakano, Kazuhide Yamamoto, Hiroshi Kanayama, Hiroyuki Shinnou, Shiho Ogino, Eiji Aramaki, Ryo Ochitani, Tatsuo Yamashita, Kazunori Komatani, Yoshimasa Tsuruoka
 • Auditor: Masaaki Nagata, Hideki Tanaka
 • Editor in Chief: Kentaro Inui
 • Vice Editor in Chief: Sadao Kurohashi

2017

 • Chairperson: Takenobu Tokunaga
 • Vice-chairperson: Satoshi Sato
 • Directors: Manabu Okumura, Kentaro Inui, Yusuke Miyao, Tsuneaki Kato, Hideo Watanabe, Mikio Nakano, Kazuhide Yamamoto, Satoshi Sekine, Shiho Ogino, Masaaki Nagata, Ryo Ochitani, Daisuke Kawahara, Kazunori Komatani
 • Auditor: Susumu Akamine, Terumasa Ehara
 • Editor in Chief: Manabu Okumura
 • Vice Editor in Chief: Kentaro Inui

2016

 • Chairperson: Takenobu Tokunaga
 • Vice-chairperson: Satoshi Sato
 • Directors: Manabu Okumura, Kentaro Inui, Yusuke Miyao, Tsuneaki Kato, Hideo Watanabe, Mikio Nakano, Kazuhide Yamamoto, Satoshi Sekine, Shiho Ogino, Masaaki Nagata, Ryo Ochitani, Daisuke Kawahara, Kazunori Komatani
 • Auditor: Susumu Akamine, Terumasa Ehara
 • Editor in Chief: Manabu Okumura
 • Vice Editor in Chief: Kentaro Inui

2015

 • Chairperson: Eiichiro Sumita
 • Vice-chairperson: Takenobu Tokunaga
 • Directors: Satoshi Sato, Makoto Yamazaki, Akiko Aizawa, Kumiko Tanaka, Gen'ichiro Kikui, Tsuneaki Kato, Hideo Watanabe, Satoshi Sekine, Kyoko Ohara, Susumu Akamine, Masaaki Nagata, Daisuke Kawahara, Kiyoaki Shirai
 • Auditor: Noriyoshi Uratani, Daigo Taguchi
 • Editor in Chief: Satoshi Sato
 • Vice Editor in Chief: Manabu Okumura

2014

 • Chairperson: Eiichiro Sumita
 • Vice-chairperson: Takenobu Tokunaga
 • Directors: Satoshi Sato, Makoto Yamazaki, Akiko Aizawa, Kumiko Tanaka, Gen'ichiro Kikui, Tsuneaki Kato, Hideo Watanabe, Satoshi Sekine, Kyoko Ohara, Susumu Akamine, Masaaki Nagata, Daisuke Kawahara, Kiyoaki Shirai
 • Auditor: Noriyoshi Uratani, Daigo Taguchi
 • Adviser: Makoto Nagao, Hitoshi Iida, Jun'ichi Tsujii, Akira Shimazu, Hiroshi Nakagawa, Shun Ishizaki, Koiti Hasida, Hiromi Nakaiwa
 • Principal Editor in Chief: Takenobu Tokunaga
 • Editor in Chief: Satoshi Sato

2013

 • Chairperson: Hiromi Nakaiwa
 • Vice-chairperson: Eiichiro Sumita
 • Directors: Takenobu Tokunaga, Kentaro Inui, Makoto Yamazaki, Akiko Aizawa, Satoshi Sato, Gen'ichiro Kikui, Manabu Sassano, Satoshi Sekine, Kyoko Ohara, Daigo Taguchi, Susumu Akamine, Takehito Utsuro, Kiyoaki Shirai
 • Auditor: Noriyoshi Uratani, Hiroaki Saito
 • Principal Editor in Chief: Eiichiro Sumita
 • Editor in Chief: Takenobu Tokunaga

2012

 • Chairperson: Hiromi Nakaiwa
 • Vice-chairperson: Eiichiro Sumita
 • Directors: Takenobu Tokunaga, Kentaro Inui, Makoto Yamazaki, Akiko Aizawa, Satoshi Sato, Gen'ichiro Kikui, Manabu Sassano, Satoshi Sekine, Kyoko Ohara, Daigo Taguchi, Takehito Utsuro, Jun'ichi Fukumoto, Kiyoaki Shirai
 • Auditor: Noriyoshi Uratani, Hiroaki Saito
 • Principal Editor in Chief: Eiichiro Sumita
 • Editor in Chief: Takenobu Tokunaga

2011

 • Chairperson: Koiti Hasida
 • Vice-chairperson: Hiromi Nakaiwa
 • Directors: Eiichiro Sumita, Kentaro Inui, Tsunao Ogino, Satoshi Sato, Sadao Kurohashi, Manabu Sassano, Manabu Okumura, Wakako Kashino, Daigo Taguchi, Jin'ichi Murakami, Takehito Utsuro
 • Auditor: Akira Kurematsu, Hiroaki Saito
 • Principal Editor in Chief: Hiromi Nakaiwa
 • Editor in Chief: Eiichiro Sumita

2010

 • Chairperson: Koiti Hasida
 • Vice-chairperson: Hiromi Nakaiwa
 • Directors: Tsunao Ogino, Satoshi Sato, Eiichiro Sumita, Sadao Kurohashi, Manabu Okumura, Wakako Kashino, Jin'ichi Murakami, Manabu Sassano, Daigo Taguchi, Takehito Utsuro, Kentaro Inui
 • Auditor: Hiroaki Saito
 • Principal Editor in Chief: Hiromi Nakaiwa
 • Editor in Chief: Eiichiro Sumita

2009

 • Chairperson: Satoru Ikehara
 • Vice-chairperson: Koiti Hasida
 • Directors: Tsunao Ogino, Hitoshi Isahara, Hiromi Nakaiwa, Satoshi Tojo, Qing Ma, Tsuneaki Kato, Hiroaki Saito, Tatsunori Mori, Eiichiro Sumita, Sadao Kurohashi, Manabu Okumura, Wakako Kashino, Jin'ichi Murakami
 • Auditor: Akira Kurematsu, Kikuko Nishina
 • Principal Editor in Chief: Koiti Hasida
 • Editor in Chief: Hiromi Nakaiwa

2008

 • Chairperson: Satoru Ikehara
 • Vice-chairperson: Koiti Hasida
 • Directors: Tsunao Ogino, Hitoshi Isahara, Hiromi Nakaiwa, Satoshi Tojo, Qing Ma, Tsuneaki Kato, Hiroaki Saito, Tatsunori Mori, Eiichiro Sumita, Sadao Kurohashi, Manabu Okumura, Wakako Kashino, Jin'ichi Murakami
 • Auditor: Akira Kurematsu, Kikuko Nishina
 • Principal Editor in Chief: Koiti Hasida
 • Editor in Chief: Hiromi Nakaiwa

2007

 • Chairperson: Shun Ishizaki
 • Vice-chairperson: Satoru Ikehara
 • Directors: Hitoshi Isahara, Koiti Hasida, Satoshi Kinsui, Hiromi Nakaiwa, Tatsuya Kawahara, Naoyoshi Tamura, Jiro Nagase, Yoshiki Niwa, Satoshi Tojo, Qing Ma, Tsuneaki Kato, Hiroaki Saito, Tatsunori Mori
 • Auditor: Hitoshi Iida, Kikuko Nishina
 • Principal Editor in Chief: Satoru Ikehara
 • Editor in Chief: Koiti Hasida

2006

 • Chairperson: Shun Ishizaki
 • Vice-chairperson: Satoru Ikehara
 • Directors: Hitoshi Isahara, Koiti Hasida, Satoshi Kinsui, Hiromi Nakaiwa, Tatsuya Kawahara, Naoyoshi Tamura, Jiro Nagase, Yoshiki Niwa, Satoshi Tojo, Qing Ma, Tsuneaki Kato, Hiroaki Saito, Tatsunori Mori
 • Auditor: Hitoshi Iida, Kikuko Nishina
 • Principal Editor in Chief: Satoru Ikehara
 • Editor in Chief: Koiti Hasida

2005

 • Chairperson: Hiroshi Nakagawa
 • Vice-chairperson: Shun Ishizaki
 • Directors: Satoru Ikehara, Shigeru Satoh, Tsutomu Endou, Jun-ichi Aoe, Kenji Araki, Hideki Tanaka, Kikuko Nishina, Satoshi Kinsui, Hiromi Nakaiwa, Tatsuya Kawahara, Naoyoshi Tamura, Jiro Nagase, Yoshiki Niwa
 • Auditor: Terumasa Ehara, Yutaka Kusanagi
 • Principal Editor in Chief: Shun Ishizaki
 • Editor in Chief: Satoru Ikehara

2004

 • Chairperson: Hiroshi Nakagawa
 • Vice-chairperson: Shun Ishizaki
 • Directors: Satoru Ikehara, Shigeru Satoh, Tsutomu Endou, Jun-ichi Aoe, Kenji Araki, Hideki Tanaka, Kikuko Nishina, Satoshi Kinsui, Hiromi Nakaiwa, Tatsuya Kawahara, Naoyoshi Tamura, Jiro Nagase, Yoshiki Niwa
 • Auditor: Terumasa Ehara, Yutaka Kusanagi
 • Principal Editor in Chief: Shun Ishizaki
 • Editor in Chief: Satoru Ikehara

2003

 • Chairperson: Akira Shimazu
 • Vice-chairperson: Hiroshi Nakagawa
 • Directors: Takao Gunji, Shuichi Itahashi, Satoshi Sato, Yasuhiko Kato, Yoshihiko Hayashi, Takenobu Tokunaga, Shun Ishizaki, Shigeru Satoh, Tsutomu Endou, Jun-ichi Aoe, Kenji Araki, Hideki Tanaka, Kikuko Nishina
 • Auditor: Terumasa Ehara, Yutaka Kusanagi
 • Principal Editor in Chief: Hiroshi Nakagawa
 • Editor in Chief: Shun Ishizaki

2002

 • Chairperson: Akira Shimazu
 • Vice-chairperson: Hiroshi Nakagawa
 • Directors: Takao Gunji, Shuichi Itahashi, Satoshi Sato, Yasuhiko Kato, Yoshihiko Hayashi, Takenobu Tokunaga, Shun Ishizaki, Shigeru Satoh, Tsutomu Endou, Jun-ichi Aoe, Kenji Araki, Hideki Tanaka, Kikuko Nishina
 • Auditor: Terumasa Ehara, Yutaka Kusanagi
 • Principal Editor in Chief: Hiroshi Nakagawa
 • Editor in Chief: Shun Ishizaki

2001

 • Chairperson: Jun'ichi Tsujii
 • Vice-chairperson: Akira Shimazu
 • Directors: Yukinori Takubo, Satoru Ikehara, Hitoshi Isahara, Noriyoshi Uratani, Naoyuki Okada, Tetsunori Kobayashi, Koiti Hasida, Takao Gunji, Shuichi Itahashi, Satoshi Sato, Yasuhiko Kato, Yoshihiko Hayashi, Takenobu Tokunaga
 • Auditor: Akira Kurematsu, Katsuhiko Shirai
 • Principal Editor in Chief: Akira Shimazu
 • Editor in Chief: Hiroshi Nakagawa

2000

 • Chairperson: Jun'ichi Tsujii
 • Vice-chairperson: Akira Shimazu
 • Directors: Yukinori Takubo, Satoru Ikehara, Hitoshi Isahara, Noriyoshi Uratani, Naoyuki Okada, Tetsunori Kobayashi, Koiti Hasida, Takao Gunji, Shuichi Itahashi, Satoshi Sato, Yasuhiko Kato, Yoshihiko Hayashi, Takenobu Tokunaga
 • Auditor: Akira Kurematsu, Katsuhiko Shirai
 • Principal Editor in Chief: Akira Shimazu
 • Editor in Chief: Hiroshi Nakagawa

1999

 • Chairperson: Hitoshi Iida
 • Vice-chairperson: Jun'ichi Tsujii
 • Directors: Hiroshi Nakagawa, Hiroshi Nakano, Yasuhiro Katagiri, Tsunao Ogino, Satoshi Shirai, Yukinori Takubo, Satoru Ikehara, Hitoshi Isahara, Noriyoshi Uratani, Naoyuki Okada, Tetsunori Kobayashi, Koiti Hasida
 • Auditor: Akira Kurematsu, Katsuhiko Shirai
 • Principal Editor in Chief: Jun'ichi Tsujii
 • Editor in Chief: Akira Shimazu

1998

 • Chairperson: Hitoshi Iida
 • Vice-chairperson: Jun'ichi Tsujii
 • Directors: Hiroshi Nakagawa, Hiroshi Nakano, Yasuhiro Katagiri, Tsunao Ogino, Satoshi Shirai, Yukinori Takubo, Satoru Ikehara, Hitoshi Isahara, Noriyoshi Uratani, Naoyuki Okada, Tetsunori Kobayashi, Koiti Hasida
 • Auditor: Akira Kurematsu, Katsuhiko Shirai
 • Principal Editor in Chief: Jun'ichi Tsujii
 • Editor in Chief: Akira Shimazu

1997

 • Chairperson: Hozumi Tanaka
 • Vice-chairperson: Hitoshi Iida
 • Directors: Akira Kurematsu, Akira Shimazu, Terumasa Ehara, Jun'ichi Nakamura, Yuji Matsumoto, Jun'ichi Tsujii, Hiroshi Nakagawa, Hiroshi Nakano, Yasuhiro Katagiri, Tsunao Ogino, Satoshi Shirai
 • Auditor: Toshio Ishiwata, Kazuhiro Fuchi
 • Principal Editor in Chief: Akira Kurematsu
 • Editor in Chief: Jun'ichi Tsujii

1996

 • Chairperson: Hozumi Tanaka
 • Vice-chairperson: Hitoshi Iida
 • Directors: Akira Kurematsu, Akira Shimazu, Terumasa Ehara, Jun'ichi Nakamura, Yuji Matsumoto, Jun'ichi Tsujii, Hiroshi Nakagawa, Hiroshi Nakano, Yasuhiro Katagiri, Tsunao Ogino, Satoshi Shirai
 • Auditor: Toshio Ishiwata, Kazuhiro Fuchi
 • Principal Editor in Chief: Akira Kurematsu
 • Editor in Chief: Jun'ichi Tsujii

1995

 • Chairperson: Makoto Nagao
 • Vice-chairperson: Hozumi Tanaka
 • Directors: Akira Kurematsu, Akira Shimazu, Terumasa Ehara, Jun'ichi Nakamura, Yuji Matsumoto, Hitoshi Iida
 • Auditor: Toshio Ishiwata, Kazuhiro Fuchi
 • Editor in Chief: Akira Kurematsu

1994

 • Chairperson: Makoto Nagao
 • Vice-chairperson: Hozumi Tanaka
 • Directors: Akira Kurematsu, Akira Shimazu, Terumasa Ehara, Jun'ichi Nakamura, Yuji Matsumoto, Hitoshi Iida
 • Auditor: Toshio Ishiwata, Kazuhiro Fuchi
 • Editor in Chief: Akira Kurematsu